„Litgrid“: pradėjus veikti Astravo AE elektros prekyba su Rusija išaugo 3,5 karto

Prekybos elektros energija sistema

prekybos elektros energija sistema ar turėčiau pirkti akcijų pasirinkimo sandorius

Įstatymo paskirtis 1. Šis įstatymas nustato elektros energijos gamybos, perdavimo, skirstymo ir tiekimo Lietuvos Respublikoje reguliavimo pagrindus, taip pat elektros energijos paslaugų teikėjų ir vartotojų santykius bei sąlygas, skatinančias konkurenciją elektros energetikos sektoriuje.

Kaip vyksta prekyba elektros biržoje?

Šio įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais šio įstatymo priede. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 1. Balansavimo energija — elektros energija, kuri vartotojų yra suvartojama nesuvartojama ar gamintojų pagaminama nepagaminama nesilaikant grafikuose, sudarytuose remiantis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintų Prekybos elektros energija taisyklių reikalavimais, nustatytų elektros energijos kiekių.

Balansavimo energijos tiekėjas — gamintojas, tiekėjas ar laisvasis vartotojas, prekiaujantis balansavimo energija. Buitinis vartotojas — fizinis asmuo, perkantis elektros energiją asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

Įstatymai ir kiti teisės aktai

Elektros energetikos sektorius — nacionalinio ūkio energetikos sektoriaus dalis, susijusi su elektros energijos gamyba, perdavimu, skirstymu ir tiekimu. Elektros energija — gaminama aktyvinė elektros energija, kuri kaip prekė pateikiama vartotojui.

Elektros energijos prekybos elektros energija sistema — visos elektros energijos sąnaudos, kurios patiriamos teikiant elektros energijos persiuntimo paslaugą perdavimo ir skirstomaisiais tinklais ir kurios apskaičiuojamos kaip skirtumas tarp visos perdavimo sistemos arba skirstomųjų tinklų operatoriaus gautos elektros energijos ir vartotojų suvartotos ar kitiems operatoriams persiųstos elektros energijos kiekio.

Energetikos sistema — tarpusavyje suderintu režimu funkcionuojanti elektros įrenginių, skirtų elektros energijai gaminti, perduoti ir skirstyti, visuma. Gamintojas — asmuo, gaminantis elektros energiją. Horizontaliosios integracijos įmonė — įmonė, kuri verčiasi bent viena iš šių veiklos rūšių: elektros energijos gamyba, perdavimu, skirstymu ar tiekimu — ir kitos rūšies veikla, nesusijusia su išvardytomis.

Ilgalaikis planavimas — elektros energijos rinkodaros, elektros energijos gamybos, perdavimo ir skirstymo pajėgumų plėtros, tiekimo vartotojams patikimumo užtikrinimo ir su tuo susijusių investicijų planavimas ne trumpesniam kaip trejų metų laikotarpiui. Jungiamoji linija — energetikos sistemas jungiantys įrenginiai.

  1. Elektroniniai valdžios vartai
  2. Projektai 58 straipsnis.

Jungtinė sistema — energetikos sistemų visuma. Laisvasis vartotojas — vartotojas, šio įstatymo nustatyta tvarka turintis teisę laisvai pasirinkti tiekėją.

Lietuvoje tarp skirtingų institucijų ir politikų kilę ginčai dėl prekybos elektra su Rusija gali pakenkti šalies tarptautinei reputacijai, sako kai kurie BNS kalbinti energetikos ekspertai. Daugiausia ginčų kelia skirtingos interpretacijos, ar metodikoje pakanka saugiklių, kurie užkirstų kelią Astravo atominės elektrinės energijos patekimui į bendrą Baltijos šalių rinką. VERT apie tą metodiką irgi žinojo, tikrai sužinojo ne po to, kai ta metodika buvo atiduota tvirtinimui, o proceso metu.

Leistinoji naudoti galia — didžiausia galia, kuri nurodyta prijungimo sutartyje tarp perdavimo sistemos ar skirstomųjų tinklų operatoriaus ir vartotojo ir kurią vartotojas gali naudoti iš operatoriaus tinklų bet kuriuo metu. Lokaliojo tinklo, maitinančio galutinius vartotojus, leistinoji naudoti galia yra transformatorinės pastotės transformatoriaus galingumas atėmus galios nuostolius lokaliajame tinkle.

ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMAS

Nacionalinė balansavimo funkcija — balanso tarp elektros energijos gamybos ir vartojimo užtikrinimas pagal sistemos patikimumo ir elektros energijos kokybės kriterijus energetikos sistemos mastu. Nepriklausomas tiekėjas — asmuo, tiekiantis elektros energiją laisviesiems vartotojams ir turintis atitinkamą licenciją vykdyti šią veiklą. Normatyvinis pelnas — paslaugos teikėjo pelnas prieš apmokestinimą iš licencijuojamos veiklos, kuris užtikrinamas kainos viršutinės ribos nustatymu, kad būtų patikimai, saugiai, kokybiškai, efektyviai, atsižvelgiant į tinklų naudotojų poreikius, vykdoma licencijuojama veikla ir užtikrinta pakankama ir teisinga pridėtinė vertė grąža asmenų, vykdančių perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo veiklą, dalyviams.

Perdavimas — elektros energijos persiuntimas perdavimo tinklais.

Nuorodos kopijavimas

Perdavimo sistemos operatorius — asmuo, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdantis perdavimo tinklus, atliekantis nacionalinę balansavimo ir sisteminių paslaugų teikimo funkcijas ir turintis prekybos elektros energija sistema licenciją vykdyti šią veiklą. Perdavimo tinklų įmonė — asmuo, nuosavybės ar kita teise valdantis perdavimo tinklus.

Persiuntimo paslauga — elektros energijos perdavimas ir ar skirstymas iki sutartyje nustatytos ribos. Reguliavimo energija — perdavimo sistemos operatoriaus dispečerinio centro nurodymu nupirkta ir ar parduota elektros energija, reikalinga nacionalinei balansavimo funkcijai atlikti.

prekybos elektros energija sistema transatlantinė prekybos sistema

Reguliavimo periodas — laikotarpis, kuriam nustatomos viršutinės perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainų ribos. Reguliuojamasis trečiosios šalies dalyvavimas — procesas, kai gamintojai, tiekėjai ir laisvieji vartotojai naudojasi perdavimo ar skirstomaisiais tinklais elektros energijai persiųsti viešai paskelbtomis sąlygomis. Rezervinė galia — elektros energijos gamybos potencialas, kuris naudojamas dažnio ir energetikos sistemos srautų balansui reguliuoti ir elektros energijai gaminti nenumatytais gamybos sumažėjimo ar vartojimo padidėjimo atvejais.

Energetika — m[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Dauguma Lietuvos elektrinių tuo metu priklausė užsienio kapitalui, jose dirbo užsienio inžinieriai, tačiau netrukus buvo susirūpinta savų specialistų rengimu. Lietuvos universitetas Kaune išleido pirmąją inžinierių elektrikų laidą. Užsienio monopolistai palaikė aukštas elektros energijos kainas.

Rinkos dalyvis — asmuo, perkantis ir ar parduodantis elektros energiją pagal sutartis, taip pat kitais Prekybos elektros energija taisyklėse numatytais būdais. Rinkos operatorius — asmuo, organizuojantis prekybą elektros energija ir turintis atitinkamą licenciją vykdyti šią veiklą. Sisteminės paslaugos — paslaugos, kurios užtikrina energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų prevenciją ir likvidavimą, reikiamą galios rezervą bei pralaidumą perdavimo tinklais laikantis nustatytų elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo ribų.

prekybos elektros energija sistema europos dvejetainiai galimybės

Skirstymas — elektros energijos persiuntimas skirstomaisiais tinklais. Skirstomųjų tinklų įmonė — asmuo, nuosavybės ar kita teise valdantis skirstomuosius tinklus.

Skirstomųjų tinklų operatorius — asmuo, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdantis, eksploatuojantis, prižiūrintis ir plėtojantis skirstomuosius tinklus, esančius jo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, pagal skirstomųjų tinklų naudotojų poreikius.

Tiekėjas — visuomeninis ar nepriklausomas tiekėjas, turintis atitinkamą licenciją vykdyti šią veiklą. Tiekimas — elektros energijos pardavimas vartotojui.

prekybos elektros energija sistema kas yra bitcoin akcij verta

Tiesioginė linija — elektros energijos linija, jungianti gamybos ir vartojimo vietas, neprijungtas prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų. Tinklų naudotojas — asmuo, kurio įrenginiai yra prijungti prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų ir kuris naudojasi elektros energijos persiuntimo paslauga.

Tinklų priežiūros darbai — tinklų įrenginių darbo stabilumą, patikimumą ir kokybę užtikrinantys veiksmai.

Vartotojas — asmuo, kurio įrenginiai yra prijungti prie perdavimo arba skirstomųjų tinklų ar tiesioginės linijos ir kuris perka elektros energiją vartojimo tikslams. Vartotojo prekybos elektros energija sistema — vartotojui nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais priklausantis konkretus objektas, kuriame vartojama elektros energija.

Vertikaliosios integracijos įmonė — įmonė, kuri verčiasi bent viena iš elektros energijos perdavimo ar skirstymo veiklos rūšių ir bent viena elektros energijos tiekimo ar gamybos veiklos rūšių arba gali kontroliuoti tiekimo ar gamybos veikla besiverčiančias įmones, arba būti jų kontroliuojama. Viešieji interesai elektros energetikos sektoriuje — veikla ar neveikimas elektros energetikos sektoriuje, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su visuomenės saugumu ir aplinkos apsauga, taip pat elektros energijos gamyba naudojant atsinaujinančius energijos išteklius kombinuotojo elektros energijos bei šilumos gamybos ciklo elektrinėse.

Naršymo meniu

Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos — elektros energetikos įmonių teikiamos paslaugos, kurių sąrašą, teikėjus ir teikimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, vadovaudamasi viešaisiais interesais elektros energetikos sektoriuje.

Visuomeninė elektros energijos kaina — visuomeninio tiekėjo šio įstatymo 25 straipsnyje nurodytiems vartotojams parduodamos elektros energijos kaina. Visuomeninis tiekėjas — asmuo, įpareigotas tiekti elektros energiją jo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje esantiems šio įstatymo 25 straipsnyje nurodytiems vartotojams ir užtikrinti elektros energijos tiekimą vartotojams tuo atveju, kai jų esamas nepriklausomas tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimo tiekti elektros energiją ir jie negali pasirinkti kito nepriklausomo tiekėjo.